Bán Hộ là hình thức Citicom hỗ trợ khách hàng tìm đầu ra cho một lượng hàng hóa khách hàng đã mua của các nhà cung cấp khác hoặc đã có tồn kho lâu ngày mà chưa cần dùng đến hoặc dự kiến không dùng đến trong tương lai. 

Lợi ích mang lại:

Khách hàng (đặc biệt khách hàng sản xuất) bị dôi dư tồn kho nhưng chưa giải quyết được đầu ra, từ đó ứ hàng và ứ dòng tiền. Citicom sẽ giúp khách hàng tháo gỡ khó khăn bằng hệ thống khách hàng sẵn có của mình. 

Quy trình thực hiện:

  • Khách hàng thông báo đến Citicom lượng hàng cần bán hộ, giá thấp nhất mong muốn và thanh toán mong muốn. 
  • Citicom thực hiện phân loại hàng hóa khách hàng cần bán hộ. 
  • Dựa trên loại hàng, sẽ chào bán lượng hàng cần bán hộ đó đến tập khách hàng có khả năng sử dụng hàng hóa này hoặc thực hiện cân đối phổ thông trên hệ thống. 
  • Dựa trên việc chốt đầu ra, khách hàng mới tiến hành song song mua lại lượng hàng đó của khách hàng. Trong trường hợp giá cả khác với mong muốn khách hàng, Citicom sẽ trao đổi và cùng thống nhất. 

khách hàng tiêu biểu