HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

A- QUY TRÌNH MUA HÀNG

B – CÁC BƯỚC ĐẶT HÀNG