Môi giới

Citicom tham gia với vai trò trung gian kết nối giữa Bên mua – Bên bán và được hưởng phí môi giới theo thỏa thuận.