Ủy thác

Citicom cung cấp dịch vụ Ủy thác. Cụ thể, khách hàng cung cấp nguồn hàng và nhu cầu cụ thể, hai bên xác định các chi phí mua hàng thực tế, Citicom tiến hành các thủ tục mua hàng và giao hàng theo hợp đồng. Phí ủy thác được hai bên thỏa thuận rõ ràng và cụ thể trước khi ký kết hợp đồng.