Khách hàng có nguồn hàng sẵn nhưng khách hàng chưa thể mua trực tiếp hoặc mua không hiệu quả bằng Citicom. Citicom sẽ thay khách hàng đứng ra ký hợp đồng mua bán với nhà cung cấp. Quy trình thực hiện:

  • Khách hàng và Citicom cùng trao đổi 
  • Citicom tiến hành thẩm định nhà cung cấp mà khách hàng chỉ định
  • Sau khi trực tiếp khách hàng (hoặc thông qua Citicom hỗ trợ khách hàng) chốt lượng, giá với nhà cung cấp, Citicom đứng ra thay Khách hàng ký hợp đồng mua bán.
  • Các chi phí sẽ được tính theo thực tế phát sinh. 

khách hàng tiêu biểu