Khi khách hàng cần hàng theo từng đợt và theo những mốc của dự án, Citicom có thể thực hiện Phương thức GIAO THEO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN.

Quy trình thực hiện:

  • Khách hàng và Citicom trao đổi chi tiết về nhu cầu cần hàng và nhu cầu theo từng đợt.
  • Trước mỗi đợt giao hàng, khách hàng báo lại cho Citicom.
  • Citicom chuẩn bị hàng và sẽ giao theo các mốc chỉ định.
  • Giá xác nhận tại thời điểm ký hợp đồng

khách hàng tiêu biểu