Trả hàng

Khách hàng mua hàng với quyền trả lại hàng trong một khoảng thời gian nhất định do chưa chắc chắn về đầu ra hoặc kế hoạch sản xuất. Khách hàng sẽ thanh toán một khoản phí / chiết khấu nhất định theo thỏa thuận cụ thể trên hợp đồng mà không phụ thuộc vào việc có trả lại hàng hay không.