Citicom giới thiệu nguồn hàng và kết nối đơn hàng của khách hàng với nhà cung cấp. Khách hàng sẽ ký hợp đồng mua bán trực tiếp với nhà cung cấp.Quy trình thực hiện:

  • Trường hợp khách hàng có khả năng tài chính nhưng không nguồn hàng sẵn.
  • Hoặc khách hàng có nguồn hàng sẵn nhưng không tốt bằng nguồn của Citicom;
  • Hoặc khách hàng cần làm hàng xuất khẩu;

Khách hàng và Citicom sẽ cùng trao đổi kỹ về yêu cầu của khách hàng. Từ việc nắm bắt nhu cầu đó, Citicom giới thiệu nguồn hàng và kết nối đơn hàng của khách hàng với nhà cung cấp.Qua sự giới thiệu của Citicom, khách hàng và nhà cung cấp trực tiếp ký hợp đồng mua bán.

khách hàng tiêu biểu