Quản trị tồn kho tối ưu

Citicom cung cấp dịch vụ quản trị hàng tồn kho tối ưu. Tại đây, dựa trên thông tin của khách hàng về đặc thù kinh doanh (sản xuất, thương mại,…); kế hoạch kinh doanh tháng/ quý/ năm, năng lực logistics (kho bãi, máy móc thiết bị,…), nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu; Citicom chúng tôi sẽ phân tích và xây dựng dự báo nhu cầu, tồn kho max/ min, biện pháp tối ưu tồn kho.